PROGRAM PROFILAKTYCZNY Z MISIEM TULISIEM - WESOŁO I BEZPIECZNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Z MISIEM TULISIEM - WESOŁO
I BEZPIECZNIE


Autor programu:
Współuczestnicy programu:SPIS TREŚCI
 1. Charakterystyka programu
 2. Cele główne programu
 3. Cele szczegółowe programu
 4. Adresaci programu
 5. Formy pracy
 6. Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu
 7. Tematyka szkoleń dla rodziców i nauczycieli "Szkoła dla rodziców i nauczycieli - "Moje dziecko bezpieczne i zdrowe"
 8. Procedury osiągania celów
 9. Zadania do wykonania
 10. Materiały informacyjno-edukacyjne niezbędne do wdrożenia programu
 11. Ewaluacja
 12. Przypuszczalny koszt wdrożenia programu

PLAN DZIAŁAŃ


ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU >>>>>>> do pobrania: Bezpieczne_przedszkole.doc <<<<<<<
ANEKS DO PROGRAMU >>>>>>> do pobrania: Przyklady_zajec.doc <<<<<<<

1. Charakterystyka programu

Program ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu.
Dzieci w wieku przedszkolnym szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone swą na wiele niebezpieczeństw. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej.
W "bezpieczny świat" wprowadza dzieci bajkowa postać MIŚ TULIŚ, który w towarzystwie strażaka, policjanta lub psychologa pomaga zrozumieć dzieciom czego powinny unikać i jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa.
Program ma charakter cykliczny i będzie realizowany od września do czerwca każdego roku szkolnego. Od marca do czerwca 2007 r. zostanie wprowadzony pilotażowo w obrębie bloku tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego "Pali się".
Corocznie po ukończeniu programu nauczyciele będą zobowiązani do przeprowadzenia ewaluacji oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z realizacji treści programowych.
Realizacja celów programowych odbywać się będzie w sześciu blokach tematycznych:
Program zawiera aneks do programu w postaci opracowanych przykładowych scenariuszy zajęć z misiem Tulisiem oraz zestawu wierszy, które mogą być wykorzystywane w realizacji poszczególnych bloków tematycznych. Wspomniane opracowania stanowią punkt wyjścia do realizacji w szerszym zakresie zagadnień programowych dla nauczycieli wdrażających program.
W celu pełniejszego zaangażowania w realizację programu rodziców i nauczycieli, została opracowana szczegółowa tematyka szkoleń obejmująca najważniejsze obszary działań programowych. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w pierwszej kolejności. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Od września 2008 roku nauczyciele będą mieli możliwość ubiegania się o tytuł edukatora wychowania przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa w ramach programu profilaktycznego "Z misiem Tulisiem wesoło i bezpiecznie".
Rodzice i opiekunowie dzieci będą objęci szkoleniem w trakcie trwania programu tj. w ramach popołudniowych spotkań w przedszkolach zawartych w planach współpracy z rodziną dziecka. Szkolenia dla rodziców zostaną prowadzone przez przygotowanych wcześniej nauczycieli.
Szkolenia nauczycieli i rodziców mają charakter cykliczny i powtarzane są co rok.
Końcowym efektem realizacji w/w programu jest możliwość uzyskania certyfikatu jakości "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE". Warunki uzyskania certyfikatu zostały określone w załączniku do programu.


2. Cele główne programu

 1. Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.


3. Cele szczegółowe programu

 1. Zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp.
 2. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu, anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych zbiorowiskach ludzkich.
 3. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych.


4. Adresaci programu

Dzieci sześcioletnie w przedszkolach z terenu miasta Chorzów.


5. Formy pracy

 1. Spotkania dzieci i Misia Tulisia z przedstawicielami zawodów takich jak strażak, policjant, lekarz, strażnik miejski, psycholog itp. w ramach bloków tematycznych.
 2. Nawiązanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. Popołudniowe spotkania rodziców i opiekunów dzieci, prowadzone w formie warsztatów i prelekcji, ze specjalistami ( psycholog, kurator sądowy, lekarz, przedstawiciel straży pożarnej, policjant ) w ramach planów współpracy z rodzicami "Moje dziecko bezpieczne i zdrowe - szkoła dla rodziców".
 3. Konkurs plastyczny "Z Misiem Tulisiem mądrze i wesoło".
 4. Prowadzenie zajęć w formie zabawy i inscenizacji przez przeszkolonych w zakresie realizacji programu nauczycieli przedszkoli chorzowskich.
 5. Nauka wierszy i piosenek o charakterze prewencyjnym.
 6. Wycieczki do Komendy Straży Pożarnej w Chorzowie.
 7. Quizy i zabawy na tematy prewencyjne organizowane podczas corocznego Festynu "Misialia" w Górnośląskim Parku Etnograficznym.
 8. Popularyzacja programu poprzez wręczanie maskotek misia w hełmie strażackim.
 9. Umożliwienie chorzowskim przedszkolom ubiegania się o zdobywanie CERTYFIKATÓW "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE".
 10. Publikowanie w lokalnych mediach informacji o prowadzonych działaniach.
 11. Nawiązanie współpracy z partnerskim miastem Iserlohn . Czerpanie z wiedzy partnerów w zakresie prowadzenia profilaktyki przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wśród dzieci. Zapoznanie się z działalnością "Floriansdorf".


6. Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu

Lp. Zagadnienia Cele operacyjne Uwagi
1 Ochrona p/poż
 • dziecko zna przyczyny powstawania pożarów
 • potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej)
 • zna numery telefonów alarmowych
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej
Blok tematyczny:
"Pali się"
2 Bezpieczeństwo na drodze
 • dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy samochodem, rowerem itp.)
 • zna podstawowe zasady pomocy przedmedycznej
  • jak zabezpieczyć otwartą ranę
  • gdzie założyć opaskę uciskową
  • jak postąpić w przypadku ukąszenia przez owady, żmije
  • zapoznało się ze sposobem masażu serca i sztucznego oddychania
 • potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku.
Blok tematyczny:
"Uśmiech dla policjanta - czyli jak przedszkolak idzie drogą?"
3 Bezpieczeństwo podczas zabawy
 • dziecko zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, podczas zabawy w domu, w kontakcie z przedmiotami mechanicznymi, itp.
 • wie czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym
 • potrafi umiejętnie zachować się w kontakcie ze zwierzętami
 • zna sposoby zachowania się na wypadek ataku psa
Blok tematyczny:
"Baw się ze mną"
4 Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych
 • umiejętności odmawiania,
 • wyrażania swoich potrzeb,
 • ograniczonego zaufania do obcych,
 • umiejętności proszenia o pomoc,
 • określania cech charakterystycznych i rysopisowych,
 • oceny sytuacji jako zagrażającej,
 • łamania zasad i tajemnic w sytuacji zagrożenia
 • dziecko wykazuje asertywną postawę wobec osób jemu nieznanych
 • potrafi grzecznie odmówić nieznajomej osobie
 • potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o pomoc
 • zna rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku:
  • "zły dotyk"
  • przemoc, agresja
  • niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z miejsca zamieszkania
  • poczucie osamotnienia i strachu
 • informuje rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji
Blok tematyczny:
"Nie - dziękuję"
5 Sytuacje nietypowe
 • zagubienie się w lesie
 • zagubienie się w dużym skupisku ludzi
 • zagubienie się w mieście
 • zacięcie w windzie
 • Dziecko posiada umiejętność zachowania się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym skupisku ludzi np. podczas festynów czy w dużym sklepie, lub w mieście
 • Wie, kogo może prosić o pomoc
 • Potrafi zachować spokój i wezwać pomoc w przypadku zacięcia się w windzie
Blok tematyczny:
"Co robić - zostałem sam"
6 Żywioły
 • zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.
 • Dziecko posiada umiejętność właściwego doboru ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych
 • Rozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowych
 • Wie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody
Blok tematyczny:
"Zła pogoda"


7. Szkoła dla rodziców i nauczycieli - "Moje dziecko bezpieczne i zdrowe." Tematyka szkoleń dla rodziców i nauczycieli

Program szkolenia obejmuje nauczycieli i rodziców. Nauczycielki zostaną przeszkolone w miesiącu wrześniu a następnie podzielą się swoją wiedzą z rodzicami w ramach planów współpracy z rodziną dziecka, w których uwzględnią zagadnienia ze szkolenia.

Lp. Tematyka spotkania Osoby prowadzące Uwagi
1 Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą - podstawy prawne
 • Kształcenie wychowanie i opieka dzieci przedszkolnych w świetle uregulowań prawa oświatowego
 • Prawa i obowiązki dziecka
Starszy wizytator mgr Bożena Walotek - koordynator kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz profilaktyki
2 Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą - praktyczne informacje
 • jakie są główne zagrożenia,
 • w jaki sposób dzieci stają się ofiarami przestępstw,
 • jak chronić dzieci przewidując zagrożenia i jak im zapobiegać,
 • jak kształtować u dziecka umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
 • w jaki sposób przekazywać dzieciom wiedzę na temat zagrożeń,
 • jakiego typu materiały dydaktyczne można wykorzystać,
 • rodzaje i symptomy przemocy,
 • przemoc w mediach.
Zawodowy kurator sądowy mgr Magdalena Prudło
3 Kształcenie umiejętności wczesnego dostrzegania niepokojących objawów u dziecka
 • metody dobrej komunikacji interpersonalnej,
 • budowanie mocnej, odpornej osobowości,
 • niepowodzenia szkolne,
 • psychologiczne uwarunkowania agresji
mgr Magdalena Niemiec
4 Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • w jaki sposób przekazywać dzieciom wiedzę w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • najczęściej spotykane zdarzenia wymagające pierwszej pomocy
 • modelowy pokaz czynności ratowniczych
 • zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.
Przedstawiciel Komendy Straży Pożarnej lub ratownik medyczny, lekarz


8. Procedury osiągania celów

W przekazywaniu powyższej wiedzy należy stosować metody aktywizujące.
Zabawa jest naturalną formą nauczania dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie środki dydaktyczne (fantomy, tablice, plansze, ilustracje oraz środki audiowizualne). Należy w formie ćwiczeń przeprowadzać ewakuację budynku przedszkolnego, a także udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Nauczyciele starszych grup przedszkolnych zostaną przeszkoleni w zakresie realizacji programu.


9. Zadania do wykonania

Współuczestnicy programu:
 1. Opracowanie kompleksowego harmonogramu działań związanych z wdrożeniem programu
 2. Przedstawienie założeń programowych lokalnemu samorządowi i zapoznanie z proponowanymi działaniami
 3. Zapewnienie niezbędnych do wdrożenia programu materiałów
 4. Przeszkolenie biorących udział w programie nauczycieli
 5. Udział w zajęciach z dziećmi w ramach zagadnień programowych
 6. Współorganizowanie wycieczek dydaktycznych oraz konkursów i imprez o charakterze prewencyjnym
 7. Współpraca z lokalnymi mediami w celu publikowania informacji o realizowanym programie
Przedszkola:
 1. Udział nauczycieli w szkoleniu
 2. Uwzględnienie w planach pracy oraz w planach współpracy z rodzicami zagadnień związanych z programem profilaktycznym "Z Misiem Tulisiem - wesoło i bezpiecznie"
 3. Prowadzenie szkoleń dla rodziców
 4. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, stanowiących kontynuację zajęć prowadzonych przez Misia Tulisia i jego gościa
 5. Współorganizowanie wycieczek dydaktycznych oraz konkursów i imprez o charakterze prewencyjnym
 6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć o charakterze prewencyjnym
 7. Nauka wierszyków i piosenek związanych z omawianymi zagadnieniami programowymi


10. Materiały informacyjno-edukacyjne niezbędne do wdrożenia programu

 1. Karty pracy zawierające treści programowe
 2. Maskotki z wizerunkiem "Misia Tulisia"
 3. Materiały dydaktyczne wykonywane i wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolach wdrażających program
 4. Program "Z misiem Tulisiem - wesoło i bezpiecznie"
 5. Materiały informacyjne - plakaty


11. Ewaluacja

Miernikiem efektywności programu jest:

12. Przypuszczalny koszt wdrożenia programu

 1. Środki dydaktyczne (plansze, fantomy, ilustracje)
 2. Maskotki (miś Tuliś w hełmie strażackim)
 3. Nagrody w konkursie plastycznym
 4. Wykonanie dyplomów i podziękowań
 5. Wykonanie kart pracy
 6. Zaprojektowanie i wykonanie certyfikatów "Bezpieczne przedszkole"
 7. Zaprojektowanie i wykonanie statuetek "Bezpieczne przedszkole"
 8. Koszty związane z szkoleniami dla nauczycieli (wynagrodzenia prelegentów)
 9. Plakaty, materiały informacyjne
 10. Koszty związane z wydrukowaniem programówPLAN DZIAŁAŃ OD MARCA DO CZERWCA 2007

Lp. Zagadnienia Cele operacyjne Uwagi
1 Ochrona p/poż
 • dziecko zna przyczyny powstawania pożarów
 • potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej)
 • zna numery telefonów alarmowych
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej
Blok tematyczny:
"Pali się"

Lp. Przedsięwzięcia Uczestnicy Termin Uwagi
1 Informacja nt programu profilaktycznego "Z Misiem Tulisiem - wesoło i bezpiecznie" w BIP UM Chorzow
2 Spotkanie informacyjne dyrektorów przedszkoli celem przedstawienia propozycji wdrożenia programu - Dyrektorzy przedszkoli
- Współuczestnicy programu
15.03.2007r.
Urząd Miasta. Mała sala posiedzeń godz.13.00
Przekazanie informacji nt. wdrażanego programu Zebranie deklaracji dotyczących przystąpienia do programu. Wręczenie programów.
3 Przeszkolenie nauczycieli - Nauczyciele przedszkoli wdrażający program
- Współuczestnicy programu
19.03.2007r.
Przedszkole nr 12 w Chorzowie ul Lipińska 9 godz. 13.00
4 Zaplanowanie i realizacja zajęć związanych z tematyką pożarnictwa i profilaktyki p/poż. - Nauczyciele wdrażający program
- Dzieci
Kwiecień 2007 Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ramach pierwszego zagadnienia. Ustalenie harmonogramu spotkań z Misiem Tulisiem i Panem strażakiem.
5 Spotkania z Misiem Tulisiem i Panem Strażakiem w placówkach przedszkolnych Fundacja "Dar Misia", P. 12, Komenda Straży Pożarnej. Kwiecień 2007 Wg harmonogramu ustalonego podczas szkolenia
6 Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego Dyrektor P.12 Kwiecień 2007 Rozesłanie regulaminu konkursu do wszystkich placówek
7 Organizacja konkursu plastycznego "Z Misiem Tulisiem mądrze i wesoło" Współuczestnicy programu Kwiecień 2007 Dokładne terminy w regulaminie
8 Wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów Maj 2007 Termin po ustaleniu
9 Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Chorzowie Przedszkola, Komenda Straży Pożarnej w Chorzowie Maj 2007
10 Misialia 2007 - wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego, quizy, zabawy Współuczestnicy programu Czerwiec 2007
11 Spotkania z rodzicami. Ewaluacja działań. - Nauczycielki.
- Rodzice lub opiekunowie dzieci
Czerwiec 2007 Zebranie i podliczenie ankiet w placówkach a następnie przekazanie ich do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów
12 Publikacje w prasie lokalnej Współuczestnicy programu, przedstawiciele prasy lokalnej Czerwiec 2007